Senin, 03 Desember 2012

Wanita SholehahCiri2 (sifat) wanita sholehah, diantaranya yaitu:

1. Penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya.
            Rosulullah bersabda: "Maukah aku beritakan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Dimana jika suaminya marah, ia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: 'Aku tak dapat tidur nyenyak sebelum engkau ridho'". (HR. An Nasai dalam Isyaratun Nisa no.257)

2. Melayani suaminya (berkhidmat kpd suami) seperti menyiapkan makan minumnya, tempat tidur, pakaian,  dan yang semacamnya.

3. Tak memberikan kemaluannya kecuali kepadd suaminya.
             Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Ia berkata: "Rosulullah bersabda: 'Tiga jenis orang yang Allah tak mengajak berbicara pada hari kiamat, tak mensucikan mereka, tak melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih: orang yang berzina, penguasa yang berdusta, dan orang miskin yang sombong' ". (HR.Muslim [107]).
Dlm hadits lain diriwayatkan dari Al Mindad bin Al Aswad r.a. Ia berkata, "Rosulullah bersabda kepada para sahabatnya: 'Bagaimana pandangan kalian tentang zina?'. Mereka berkata 'Allah dan Rosulnya telah mengharamkannya, maka ia haram sampai hari kiamat'. Beliau bersabda: 'Sekiranya seorang lelaki berzina dengan sepuluh orang wanita, itu lebih ringan dari pada ia berzina dengan istri tetangganya' ".(Shohih Bukhori dalam Adabub Mufrod [103]).

4. Menjaga rahasia-rahasia suami, terlebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara ia dengan suaminya.
             Asma binti Yazid r.a. menceritakan ia pernah berada disisi Rosulullah. Ketika itu kaum lelaki dan perempuan sedang duduk. Beliau Rosulullah bertanya: "Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim), dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang dia perbuatnya bersama suaminya?". Maka mereka semua diam tak ada yang menjawab. Aku (Asma)pun menjawab: "Demi Allah! Wahai Rosulullah, sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya, demikian pula (para suami)". Beliau Rosulullah bersabda: "Jangan lagi kalian lakukan, karena yang demikian itu, seperti setan jantan yang bertemu dengan setan betina dijalan, kemudian digaulinya. Sementara manusia menontonnya". (HR.Ahmad 6/456)

5. Selalu berpenampilan bagus dan menarik dihadapan suaminya. Sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya.
            Rosulullah bersabda: "Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri sholehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri akan menjaga dirinya". (HR.Abu Dawud no.1417).

6. Ketika suaminya sedang berada dirumah (tidak bepergian) ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya tuk istimta' (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa kecuali suaminya mengizinkan.
            Rosulullah bersabda: "Tidak halal bagi seorang istri-istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya (tidak bepergian) kecuali dengan izinnya". (HR.Bukhori n Muslim).

7. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami, tidak melupakan kebaikannya dan tidak mengkufurinya.
             Rosulullah bersabda: "Telah diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur". Ada yang bertanya kepada beliau: "Apakah mereka kufur kepada Allah?". Beliau menjawab: "Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang diantara mereka (istri) setahun penuh, kemudian ia melihat darimu sesuatu (ygan tak berkenan baginya), niscaya ia berkata: 'Aku tak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali' ". (HR.Bukhori).

8. Bersegera memenuhi ajakan suami tuk memenuhi hasratnya, tak menolak tanpa alasan yang syar'i, tak menjauhi tempat tidur suaminya.
             Rosulullah bersabda: "Demi dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ketempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan), melainkan yang dilangit murka terhadapnya hingga sang suami ridho padanya". (HR.Muslim no.1436).

9. Melegakan hati suami bila dilihat.
             Rosulullah bersabda: "Bagi seorang mu'min laki-laki sesudah taqwa kepada Allah SWT, maka tidak ada sesuatu yang berguna bagi dirinya, selain istri yg sholehah. Yaitu taat bila diperintah, melegakan bila dilihat, ridho bila diberi sedikit dan menjaga kehormatan diri dan suaminya ketika suaminya pergi". (HR.Ibnu Majah)

10. Amanah
             Rosulullah bersabda: "Ada tiga macam keberuntungan (bagi seorang lelaki), yaitu pertama mempunyai istri sholehah, kalau kamu lihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatan dirinya dan hartamu". (HR.Hakim)

11. Mampu memberikan suasana teduh dan ketenangan berpikir dan berperasaan bagi suaminya.
             Allah SWT berfirman: "Diantara tanda kekuasaannya, yaitu Ia menciptakan tuk diri kamu dari jenis kamu sendiri, agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya. Sungguh didalam hati yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah bagi kaum yang berpikir". (Qs.ArRum [30] : 21)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar